Multiply : Rhaglen sgiliau rhifedd

Prosiect Lluosi

Rhaglen newydd a ariennir gan lywodraeth y DU yw Multiply i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd. Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn ac nad oes gennych TGAU mathemateg gradd C (neu gyfwerth), gallwch gael mynediad at gyrsiau rhifedd am ddim trwy Multiply i fagu eich hyder gyda rhifau ac ennill cymhwyster.

Gellir cymhwyso pob sesiwn rifedd ym mywyd bob dydd, fel helpu plant gyda gwaith cartref, coginio ar gyllideb, gwneud mân waith tŷ a mwy.

Beth am brofi eich lefel gyda’n cwis rhifedd (riddle.com)

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.

Sut i gofrestru

E-bostiwch: multiply@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 871 071

Cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig

Cynnwys

 • Hyfforddiant ychwanegol i oedolion ar raglen Cynorthwy-ydd Addysgu gyda Dysgu Oedolion.
 • Bod yn fwy hyderus yn cefnogi disgyblion gyda’u datblygiad rhifedd.
 • Ennill tystysgrif Agored Cymru – Lefel Mynediad 3 mewn datblygu gwybodaeth plentyn am rifau.
 • Dysgu strategaethau a ddefnyddir mewn ystafell ddosbarth.
 • Dysgu sut i gynorthwyo plant i ddysgu bondiau rhif.
 • Dod yn fwy hyderus gyda dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu a ddefnyddir gan athrawon.

Manylion achrediad

Rhaglen Deuluol – Datblygu Gwybodaeth Plentyn am Rifau Lefel Mynediad 3 – Tystysgrif
Gwerth Credyd 2

Hyd y cwrs

Cwrs 5 wythnos

Cyfanswm: 20 awr

Cynnwys

 • Darganfyddwch offer a gemau ar-lein i’ch helpu chi a’ch plentyn gyda datblygiad rhifedd.
 • Ennill tystysgrif Agored Cymru – Lefel Mynediad 3 mewn datblygu gwybodaeth plentyn am rifau.
 • Dysgu strategaethau a ddefnyddir mewn ysgolion.
 • Dod o hyd i rai o’r offer gorau i gynorthwyo eich plant.
 • Dysgu sut i ddefnyddio technoleg symudol i roi hwb i ddysgu plant.
 • Dod yn fwy hyderus gyda dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu a ddefnyddir gan athrawon.
 • Darganfod sut i nodi strategaethau dysgu eich plentyn.

Manylion achrediad

Rhaglen Deuluol – Datblygu Gwybodaeth Plentyn am Rifau Lefel Mynediad 3 – Tystysgrif

Gwerth Credyd – 2

Hyd y cwrs

Cwrs 5 wythnos

Cyfanswm: 20 awr

Cynnwys

 • Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddechrau pecyn taenlen i greu taenlen.
 • Ennill tystysgrif Agored Cymru.
 • Dysgu sut i ddefnyddio fformiwlâu i gyfrifo.
 • Gallu defnyddio swyddogaethau fformatio ar gyfer testun a rhif.
 • Cadw ac enwi taenlen.
 • Newid cyfeiriadedd, os oes angen, er mwyn argraffu.

Manylion achrediad

Taenlenni Lefel 1 –  Tystysgrif

Gwerth Credyd – 1

Hyd y cwrs

Cwrs 5 wythnos

Cyfanswm: 20 awr

Cynnwys

 • Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sgiliau gwnïo sylfaenol
 • Sut i ddefnyddio peiriant gwnïo gan greu eitemau ffabrig.
 • Dod yn fwy hyderus gyda sgiliau rhifedd er enghraifft, defnyddio mesuriadau ar gyfer deunyddiau ac ardaloedd, defnyddio siapiau, cyfrifo costau.

Manylion achrediad

Sesiynau Gwnïo heb eu hachredu

Hyd y cwrs

Cwrs 10 wythnos

Cynnwys

 • Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu’r mesuriadau sylfaenol ar dâp mesur.
 • Dysgu’r gwahanol farciau mewn mesuriadau imperialaidd a metrig.
 • Gallu mesur eitemau bach, ardaloedd.
 • Adnabod y cymorth rhifedd sydd ei angen arnoch eich hun i’w ddefnyddio ym maes adeiladu.

Manylion achrediad

Heb ei achredu

Hyd y cwrs

Sesiynau cyflwyno 30 munud.

Cynnwys

 • Yn y cwrs hwn byddwch yn archwilio llwybrau gyrfa personol
 • Pennu nodau gyrfa realistig a’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen.
 • Datblygu hyder a sgiliau cyfweld.
 • Datblygu gwybodaeth am gyflogau ar gyfer eich nodau gyrfaol.
 • Nodi llwybrau gyrfa addysgol a gweithle.

Manylion achrediad

Archwilio gyrfaoedd wedi’i achredu.

Mynediad 3

Gwerth Credyd – 2

Hyd y cwrs

Cwrs 5 wythnos

Cyfanswm: 20 awr

IntoWork, Levelling Up and UK Government logos