Multiply: Rhaglen Sgiliau Rhifedd

Prosiect Lluosi

Mae Lluosi yn rhaglen newydd a ariennir gan y llywodraeth i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd. Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn, ac yn awyddus i loywi eich sgiliau rhifedd, edrychwch ar ein cyrsiau neu cysylltwch â’r Tîm Lluosi i gael rhagor o wybodaeth.

Gellir defnyddio’r hyn a ddysgir yn Lluosi mewn bywyd bob dydd, helpu plant gyda gwaith cartref, coginio ar gyllideb, hybu sgiliau cyflogadwyedd, rheoli cyllid, a mwy.

Beth am brofi eich lefel gyda’n cwis rhifedd (riddle.com)?

Cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig:

Cynnwys:

 • Archwilio amrywiaeth o ffyrdd o helpu plant i ennill gwybodaeth am rifau.
 • Creu eich adnoddau eich hun, archwilio strategaethau ysgol a gweithio gyda’ch cyfoedion.

Manylion Achredu:

Agored Rhaglen Teulu: Datblygu Gwybodaeth Plentyn am Rifau – Lefel Mynediad 3

Hyd y cwrs:

5 wythnos

Cynnwys:

 • Ennill gwybodaeth am sut i helpu plentyn gyda mathemateg.
 • Cynllunio, dylunio, a chreu gêm y gellir ei defnyddio mewn lleoliadau, drwy gasglu adborth gan blant.
 • Archwilio rheolau rhifau, iaith fathemategol, a differiadau.

Manylion Achredu:

Agored Helpu Plentyn gyda Mathemateg – Lefel 1

Hyd y cwrs:

5 wythnos

Cynnwys:

 • Byddwch yn dysgu am greu, golygu a mewnbynnu data i Microsoft Excel.
 • Dysgu’r fformiwlâu sylfaenol ar gyfer gwneud cyfrifiadau ac yn cwmpasu nodweddion fformatio ar gyfer testun a rhifau.
 • Dysgu sut i arbed ac argraffu taenlenni.

Manylion Achredu:

Agored Taenlenni – Lefel 1

Hyd y cwrs:

5 wythnos

Cynnwys:

 • Archwilio llwybrau gyrfa personol.
 • Pennu nodau gyrfa realistig a’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen.
 • Datblygu hyder ac ymarfer sgiliau cyfweld.
 • Gwella gwybodaeth am gyflogau
 • Adnabod llwybrau gyrfa addysgol a gweithleoedd.

Manylion Achredu:

Agored Paratoi Gyrfa – Lefel Mynediad 3

Hyd y cwrs:

5 wythnos

Cynnwys:

 • Gwella eich sgiliau bywyd ymarferol.
 • Byddwch yn dod yn fwy hyderus yn y gegin.
 • Deall costau prydau bwyd a chymharu prisiau i ddod yn fwy cost-effeithiol.
 • Gallu dilyn cyfarwyddiadau i greu ryseitiau newydd iach a blasus gan ddefnyddio peiriant ffrio aer a choginiwr araf.

Manylion Achredu:

Agored Sgiliau rhifedd ar gyfer Ryseitiau Rhad – Lefel 1

Hyd y cwrs:

4 wythnos

Cynnwys:

 • Deall yr angen am gyllidebau personol a rheoli arian.
 • Dysgu gyda phwy i gysylltu am gymorth gyda biliau cartref.
 • Dysgu sut i gynllunio eich cyllideb ariannol eich hun.
 • Cymorth wedi’i deilwra gan Dîm Cyngor Ariannol Cyngor Cyngor Caerdydd.

Manylion Achredu:

Agored Rheoli Arian- Lefel Mynediad Tri

Hyd y cwrs:

4 wythnos

Cynnwys:

 • Sesiynau heb eu hachredu i deuluoedd gyda’r nod o helpu plant gyda rhifedd.
 • Creu crefftau a defnyddio gemau sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu sgiliau mathemateg.
 • Magu hyder gyda a chael hwyl!

Manylion Achredu:

Heb ei achredu

Hyd y cwrs:

Sesiynau 1.5 awr wythnosol parhaus

Cynnwys:

 • Dysgwch am fanteision ac anfanteision hunangyflogaeth gan archwilio ffyrdd gwahanol o gadw cofnodion ariannol.
 • Byddwch yn cael cyfle i ddysgu a deall sut i sefydlu cyfrif treth a gofyn am god cyfeirnod treth unigryw.
 • Byddwch yn dysgu am gostau sefydlu busnes a chadw cyfrifon effeithiol gan ddefnyddio taenlenni.

 Manylion Achredu:

Heb ei achredu

Hyd y cwrs:

1-2 diwrnod

Cynnwys:

 • Sesiynau heb eu hachredu wedi’u dylunio ar gyfer oedolion sydd am wella eu sgiliau mathemateg.
 • Dysgwch sut i drosi ffracsiynau, degolion a chanrannau gan ddefnyddio dulliau ymarferol.
 • Byddwch yn cael cyfle i oresgyn heriau, gwella eich sgiliau datrys problemau, a rhoi hwb i’ch hyder wrth ymdrin â thasgau rhif.

Manylion Achredu:

Heb ei achredu

Hyd y cwrs:

Pythefnos

Partneriaid a Sefydliadau Cymunedol

Mae’r Prosiect Lluosi wedi ymuno ag Academi Adeiladu ar y safle i gyflwyno sesiynau bob pythefnos ‘Sut i Ddefnyddio Mesur Tape’. Y gweithdai wedi’u teilwra, sy’n seiliedig ar sgiliau, sy’n canolbwyntio ar y defnydd cywir o fesur tapiau, sy’n rhychwantu mesuriadau metrig ac imperial. Darperir Tapiau Mesur i hyfforddeion i adeiladu ar gyfer ymarfer pellach ac i’w defnyddio ar y safle.

Fel rhan o’n gwaith gyda hosteli ledled Caerdydd, mae’r Tîm Lluosi wedi bod yn cyflwyno sesiynau 4 diwrnod llawn hwyl i breswylwyr hostel o’r enw ‘Coginio a Chreu’. Yn ystod y cwrs caiff preswylwyr gyfle i ddatblygu eu sgiliau bywyd wrth fagu hyder yn y gegin. Mae cyfranogwyr hefyd yn cael adeiladu eu dodrefn pecyn fflat eu hunain ac ymarfer eu sgiliau DIY.  Fel rhan o’r rhaglen, rydym wedi gallu rhoi talebau archfarchnad i breswylwyr hostel, peiriannau ffrio awyr a dodrefn IKEA fel y gallant barhau i ddatblygu’r sgiliau hyn yn annibynnol.

Mae’r Tîm Lluosi wedi gweithio gydag ysgolion ledled y ddinas i gyflwyno fersiynau heb eu hachredu o’n cwrs ‘Ryseitiau Rhad’. Dros gyfnod o 3 wythnos, gall disgyblion ymuno â’r sesiynau 3 awr o hyd ochr yn ochr â’u rhieni fel gweithgaredd ymgysylltu hwyliog.   Gyda ffocws ar wneud prydau bwyd yn fwy cost-effeithiol, mae’r plant yn cael hwyl fawr yn dewis y prydau maen nhw’n eu caru, ac addurno cacennau i’w rhannu gyda’u ffrindiau.

Mae’r Prosiect Lluosi wedi ymuno â Gwirfoddolwyr Cymunedol Sblot yng Nghanolfan STAR i ddarparu sesiynau Celf a Chrefft wythnosol ar gyfer eu gwirfoddolwyr, aelodau o’r gymuned ac oedolion sy’n cael cymorth Innovate Trust.

Mae’r Tîm Lluosi wedi trefnu ymweld â nifer o Letyau Pobl Hŷn ledled Caerdydd i ddarparu gemau hwyl gyda rhifau i breswylwyr yn rheolaidd. Bydd preswylwyr yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau o cribej a lliwio gyda rhifau, i ddartiau ac addurno matiau diodydd.

Ydych chi’n rhedeg grŵp cymunedol a fyddai’n elwa o’n cefnogaeth?

Gallwn gynnig hyfforddiant a gweithgareddau pwrpasol sy’n addas ar gyfer anghenion eich defnyddwyr a’u helpu i uwchsgilio.

Cysylltwch â ni:

E-bostiwch: Lluosi@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 871 071

IntoWork, Levelling Up and UK Government logos