Croeso i Dysgu i Oedolion Caerdydd

Mae cyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG) Dysgu am Oes ledled Caerdydd yn cynnwys cyrsiau Dysgu am Oes, Dysgu ar gyfer Gwaith, DICE  (Cynhwysiant Anabledd mewn Addysg Gymunedol) ac Iaith Arwyddion Prydain. Mae’r dosbarthiadau hyn yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau cyffrous i bob dysgwr 16 oed a hŷn. Yn ogystal, ar gyfer y dysgwyr iau mae gennym gyrsiau celf a chrefft ar ôl ysgol ac ar fore Sadwrn yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.

Cymerwch olwg ar ein calendr digwyddiadau am ddysgu ychwanegol a sesiynau galw heibio.

Ein pamffledi cyrsiau

Mae ein rhaglen Dysgu am Oes yn cynnwys dosbarthiadau hanner diwrnod i 30 wythnos. Dyma gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd, gwella sgiliau, creu rhywbeth ysbrydoledig a gwneud ffrindiau newydd.

Bydd cwrs DICE yn eich helpu i ddysgu, datblygu ac ennill tystysgrif mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Mae DICE yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i gefnogi oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cyrsiau ar gael am ddim i ddysgwyr cymwys ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau TG, yn ogystal â chyrsiau sy’n helpu i ddatblygu sgiliau’r rhai sy’n chwilio am waith yn y maes gofal plant, lletygarwch neu fanwerthu.

Mae DICE hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau hamdden i oedolion gydag anghenion cymorth uchel. Ymhlith y cyrsiau mae Celf a Chrefft, Crochenwaith, Dawns a Drymio Affricanaidd â Llaw.

Ymunwch â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Yr hyn y mae dysgwyr wedi’i ddweud ynglŷn â’n cyrsiau

Photo of learner David

 “Rydw i wrth fy modd o gael fy enwebu ar gyfer y wobr hon.

Rwy’n mwynhau’r hyn rydw i’n ei wneud gyda Keith a Michele ac mae’r cyrsiau wedi gwella fy mywyd tipyn. Rwy’n teimlo’n well amdanaf i fy hun ac rwy’n llawer mwy hyderus.

Rydw i wedi fy ysgogi i barhau i ddysgu pethau newydd cyhyd a phosibl”

David Geedy

Val - a learner of Cardiff Council Adult Learning Service

“Cychwynnodd fy nhaith gydag Addysg i Oedolion ar ôl i’r swydd bues i’n ei gwneud am 40 mlynedd gael ei dileu. Roeddwn wedi gweithio gyda channoedd o bobl ac es i i deimlo’n isel iawn wrth feddwl am aros gartref bob dydd. Es i i Ganolfan Severn Road ar ôl sylw ar hap gan gyfaill, ac mae wedi bod yn ail gartref i fi oddi ar hynny.”

Val Mahoney

Photo of Rhys Humphries

 “Dechreuais ddysgu gyda DICE i wella fy sgiliau o ran Technoleg Gwybodaeth ac i fagu hyder ynof fi fy hun. Roeddwn i hefyd am wella fy CV gyda’r bwriad o gael swydd. Rydw i wedi cwrdd â llawer o bobl newydd ar y cyrsiau rydw i wedi mynd arnynt, ac rydw i wedi gwella fy sgiliau cymdeithasol yn ogystal â dysgu llawer am TG. Ers dechrau’r cyrsiau rydw i wedi cwblhau CLAIT gyda DICE ac wedi symud ymlaen i ECDL gyda’r rhaglen Dysgu i Weithio. Mae wedi bod yn heriol, ond yn werthfawr iawn hefyd.”

Rhys Humphreys

Rhannwch y dudalen hon