Cyrsiau Dysgu ar gyfer Gwaith

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth.

Mae unigolion 16 oed a hŷn yn gymwys i gofrestru gan gynnwys:

  • y rhai nad ydynt ar hyn o bryd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, sy’n derbyn budd-dal neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth)
  • y rhai 50 mlwydd oed a hŷn nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser.

Rydym hefyd yn cynnig lle ar y cyrsiau i bobl ag ychydig neu ddim cymwysterau ffurfiol. Mae croeso hefyd i atgyfeiriadau gan sefydliadau Trydydd Sector ac elusennau sy’n cefnogi unigolion i fynd yn ôl i addysg.

Mae Dysgu Oedolion hefyd yn cynnig cefnogaeth ddigidol i’ch helpu i ddechrau arni a gall hyd yn oed fenthyg dyfais i chi os oes angen.

Cyrsiau wyneb yn wyneb ad hoc

Mae Dysgu Oedolion hefyd yn darparu cyrsiau wyneb yn wyneb ar draws y ddinas.

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.

Cyrsiau ad hoc ar-lein

Mae Dysgu Oedolion hefyd yn darparu cyrsiau ad hoc a gyflwynir trwy Microsoft Teams sy’n cynnwys cyflwyniad dan arweiniad tiwtoriaid a sesiwn ddad-briffio ar y diwrnod olaf gyda chymorth ar gael drwyddi draw.

Mae pob cwrs yn dyfarnu e-dystysgrif gan Highfield Qualifications.

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.

Llawlyfr Dysgwr

Mae’r Llawlyfr i Ddysgwyr (PDF) yn rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch cwrs o ddewis.

Mae hefyd yn manylu ar ofynion cymhwyster, cefnogaeth, achrediad a’r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan ein dysgwyr.

Ymwadiad

Er mwyn sicrhau safon ein darpariaeth rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu newid cyrsiau pan fo angen, yn enwedig pan fo’r nifer sy’n cofrestru yn brin sy’n golygu nad yw cynnal y cwrs yn ymarferol mwyach. Dan y fath amgylchiadau, a phan fo’n bosib, byddwn yn cynnig darpariaeth arall.

Yn unol â Safonau’r Gymraeg, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned a hyfforddiant I Mewn i Waith hefyd yn cynnig eu cyrsiau addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ffurflenni cofrestru yn gofyn i ddysgwyr p’un ai a ydynt am ddilyn y cwrs yn y Gymraeg, ac mae’r atebion yn cael eu cofnodi ar ein system reoli.

Mae’r Cyngor helpu dysgwyr i ddilyn cyrsiau yn y Gymraeg a Saesneg, a phetai digon o alw am gyrsiau yn y dyfodol.

Hysbysiad Prefiatrwydd

Mae cymryd rhan yn ein rhaglen Dysgu ar Gyfer Gwaith yn dibynnu bod chi’n darparu data personol. Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y wybodaeth bersonol y bydd yn ei chael.

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data hwn i gyflawni’r dasg gyhoeddus o weinyddu a monitro ei harian. Bydd gwybodaeth arall yn cael ei chadw gan eich darparwr dysgu er mwyn gweinyddu’r rhaglen.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.