Course disclaimer and handbook Welsh

September 22, 2023

Llawlyfr Dysgwr

Mae’r Llawlyfr i Ddysgwyr (PDF) yn rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch cwrs o ddewis.

Mae hefyd yn manylu ar ofynion cymhwyster, cefnogaeth, achrediad a’r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan ein dysgwyr.

Ymwadiad

Er mwyn sicrhau safon ein darpariaeth rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu newid cyrsiau pan fo angen, yn enwedig pan fo’r nifer sy’n cofrestru yn brin sy’n golygu nad yw cynnal y cwrs yn ymarferol mwyach. Dan y fath amgylchiadau, a phan fo’n bosib, byddwn yn cynnig darpariaeth arall.

Yn unol â Safonau’r Gymraeg, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned a hyfforddiant I Mewn i Waith hefyd yn cynnig eu cyrsiau addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ffurflenni cofrestru yn gofyn i ddysgwyr p’un ai a ydynt am ddilyn y cwrs yn y Gymraeg, ac mae’r atebion yn cael eu cofnodi ar ein system reoli.

Mae’r Cyngor helpu dysgwyr i ddilyn cyrsiau yn y Gymraeg a Saesneg, a phetai digon o alw am gyrsiau yn y dyfodol.