Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth.

Cyrsiau Ionawr ar Agor i’w Cofrestru!

Cyrsiau Ar-Lein

Os hoffech chi gwblhau cwrs ar-lein ond nad oes gennych fynediad at ddyfais ddigidol a/neu gyfleusterau rhyngrwyd, rhowch wybod i ni.

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg ar-lein sydd wedi’u dylunio i gefnogi unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu a’u helpu i ddysgu mwy, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth.

Cynigir y cyrsiau a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr, ac maent yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau TG yn ogystal â chyrsiau sy’n helpu i feithrin sgiliau’r rheini sy’n edrych am waith ym maes gofal plant, lletygarwch neu fanwerthu.

Mae’r canlynol ymysg yr unigolion 16 oed neu hŷn sy’n gymwys i gofrestru ar y cyrsiau hyn:

  • y rheiny nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sy’n cael budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth)
  • ​​​y rheiny sy’n 50 oed neu’n hŷn nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser

Rydym hefyd yn cynnig lle ar y cyrsiau i’r rheiny gydag ychydig o gymwysterau ffurfiol neu ddim o gwbl. Mae croeso hefyd i atgyfeiriadau gan sefydliadau Trydydd Sector ac elusennau sy’n cefnogi unigolion i fynd yn ôl i Addysg.

Mae cyrsiau ar-lein yn unig a byddant yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio Microsoft Teams a/neu Google Classrooms. Bydd angen i chi sefydlu cyfrif google gyda chyfeiriad Gmail er mwyn i chi allu cael mynediad i Google Classrooms.

Rydym yn cynnig cymorth gydag unrhyw anghenion hyfforddi digidol, cymorth dyfeisiau digidol ac ymholiadau digidol.

https://www.adultlearningcardiff.co.uk/cy/cymorth-ddigidol/

Ffafrio Dysgu Yn Y Dosbarth …?

Gan fod diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig mae dosbarthiadau Dysgu ar Gyfer Gwaith wedi ei atal. Gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaeth yn ystod pandemig COVID-19.

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i gefnogi unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu a’u helpu i ddysgu mwy, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth.

Cynigir y cyrsiau a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr, ac maent yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau TG yn ogystal â chyrsiau sy’n helpu i feithrin sgiliau’r rheini sy’n edrych am waith ym maes gofal plant, lletygarwch neu fanwerthu.

Mae’r canlynol ymysg yr unigolion 16 oed neu hŷn sy’n gymwys i gofrestru ar y cyrsiau hyn:

  • y rheiny nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sy’n cael budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth)
  • ​​​y rheiny sy’n 50 oed neu’n hŷn nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser

Rydym hefyd yn cynnig lle ar y cyrsiau i’r rheiny gydag ychydig o gymwysterau ffurfiol neu ddim o gwbl. Mae croeso hefyd i atgyfeiriadau gan sefydliadau Trydydd Sector ac elusennau sy’n cefnogi unigolion i fynd yn ôl i Addysg.

Mae cyrsiau ar gael a chanolfannau a lleoliadau amrywiol ledled y ddinas. Mae manylion y lleoliadau wedi’u cynnwys yn llawlyfr isod

Prosbectws dysgu ar gyfer gwaith

Nid oes modd cofrestru ar-lein ar gyfer y cyrsiau hyn, felly dewch draw i un o’n digwyddiadau cofrestru i gael cyfle i drafod pa gwrs sy’n addas i chi.

Diweddaraf ar y Cyfryngau Cymdeithasol ..

Rhannwch y dudalen hon