Mae gan wasanaeth Dysgu i Oedolion Cyngor Caerdydd weithdrefnau ar waith i nodi a, lle bo’n briodol, asesu dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.  Anogir dysgwyr i ddatgelu unrhyw anghenion dysgu ar adeg cofrestru.  Gall dysgwr atgyfeirio ei hun am gymorth ar unrhyw adeg yn y daith ddysgu.

Gellir rhoi cymorth drwy’r canlynol:

  • Adnoddau hygyrch,
  • Deunyddiau y gellir eu haddasu,
  • Gwirfoddolwyr
  • Cyfieithwyr Iaith Arwyddion Prydain
  • Datblygiad proffesiynol i staff.

Cofnodi a thracio

Mae gennym systemau i gofnodi manylion dysgwyr sydd wedi gofyn am gymorth ynghyd â natur y cymorth sydd ei angen, dilyn trywydd y cymorth a gwerthuso’r cymorth a roddir.

Strategaeth Cynorthwyo Dysgwyr

Diben y strategaeth hon yw sicrhau:

  • Bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial ac yn deall ei hawl i gael cymorth priodol
  • Bod pob aelod o staff yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn gweithio i alluogi’r lefelau uchaf posibl o gyfranogiad gan ddysgwyr
  • Bod dulliau sy’n cefnogi cydraddoldeb o ran dysgu yn cael eu hannog
  • Bod effaith ac ansawdd y cymorth dysgu a ddarperir yn cael eu monitro
Rhannwch y dudalen hon