Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i gefnogi unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu a’u helpu i ddysgu mwy, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth.

Cynigir y cyrsiau a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr, ac maent yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau TG yn ogystal â chyrsiau sy’n helpu i feithrin sgiliau’r rheini sy’n edrych am waith ym maes gofal plant, lletygarwch neu fanwerthu.

Mae’r canlynol ymysg yr unigolion 16 oed neu hŷn sy’n gymwys i gofrestru ar y cyrsiau hyn:

 • y rheiny nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sy’n cael budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth)
 • ​​​y rheiny sy’n 50 oed neu’n hŷn nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser

Rydym hefyd yn cynnig lle ar y cyrsiau i’r rheiny gydag ychydig o gymwysterau ffurfiol neu ddim o gwbl. Mae croeso hefyd i atgyfeiriadau gan sefydliadau Trydydd Sector ac elusennau sy’n cefnogi unigolion i fynd yn ôl i addysg.

Nid oes modd cofrestru ar-lein ar gyfer y cyrsiau hyn, felly dewch draw i un o’n digwyddiadau cofrestru i gael cyfle i drafod pa gwrs sy’n addas i chi.

Os ydych am gofrestru ar un o’r cyrsiau hyn ond nid ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd, yna gallwch gofrestru drwy dalu’r ffi briodol.

Rhennir y cyrsiau fesul testun, felly darllenwch drwyddynt i ddod o hyd i gwrs sy’n addas ar eich cyfer chi.

Lawrlwythwch y prosbectws dysgu ar gyfer gwaith (1mb PDF)

Lawrlwythwch y Llawlyfr i Ddysgwyr (678kb PDF) ​​​​​​​

Ffoniwch Severn Road i gael manylion ar 02920 872030 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk

Tiwtoriaid Dysgu ar gyfer Gwaith

Mae tîm Dysgu ar gyfer Gwaith Cyngor Caerdydd yn edrych ymlaen at eich helpu chi i gael yn ôl ar y trywydd iawn boed hynny drwy chwilio am waith, symud ymlaen i hyfforddiant pellach neu wirfoddoli yn y gymuned. Bydd ein tiwtoriaid profiadol yn helpu ac yn eich cefnogi chi yn ystod y dosbarth i sicrhau eich bod chi’n manteisio i’r eithaf ar y profiad dysgu, a byddant yn hapus i’ch cyfeirio chi at y cwrs nesaf sy’n addas ar eich cyfer chi.

Darllenwch rai o straeon ein dysgwyr ysbrydoledig. Maent yn gallu cyfleu yn well na neb y rhesymau pam ddylech chi gofrestru ar gyfer cwrs Dysgu ar gyfer Gwaith nawr.

Cyrsiau Hyfforddiant i Mewn i Waith

I mewn i waith gwasanaeth cynghori

Gall Dysgu Oedolion yn y Gymuned ddarparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant byr sy’n ymwneud â gwaith. Caiff y cyrsiau hyn eu rhedeg mewn Hybiau a lleoliadau cymunedol eraill bob mis.

Rydym yn cynnig cyrsiau ag achrediad llawn megis:

 • Diogelwch Bwyd
 • Cymorth Cyntaf a Chymorth Cyntaf Pediatrig
 • COSHH (Rheoli Sylweddau sy’n Beryglus i Iechyd)
 • Codi a chario
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cyrsiau heb achrediad megis

 • Gwella Sgiliau Sgwrsio Saesneg
 • Sgiliau Cyfweld
 • Rheoli Gwrthdaro
 • Cymorth Cyntaf i Deuluoedd

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.imewniwaithcaerdydd.co.uk