Dair blynedd yn ôl, cyflwynodd Dysgu i Oedolion Cyngor Caerdydd gynllun Cynrychiolwyr Cwrs yn rhan o’i Strategaeth Cynnwys Dysgwyr. Mae nifer y cynrychiolwyr cwrs a benodwyd wedi codi yn y blynyddoedd diwethaf o bymtheg i saith ar hugain.  Mae Fforwm Cynrychiolwyr Cwrs a Gwirfoddolwyr rheolaidd wedi cael ei sefydlu, sy’n cyfarfod unwaith y tymor ac yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr ddod i adnabod ei gilydd, cyfnewid profiadau, syniadau, arfer da a datblygu eu rôl ymhellach.

Mae Ana Vallejo, tiwtor gofal plant yn ogystal â chyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol yn Severn Road a Hyb Trelái, yn llwyr groesawu’r cynllun cynrychiolwyr cwrs. Mae wedi gwneud recriwtio cynrychiolwyr yn rhan o’i chontract dysgu ac os yw’n briodol, mae hi’n recriwtio nid dim ond un, ond dau gynrychiolydd ar gyfer pob cwrs. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddau ddysgwr wneud gwahaniaeth i ddysgu eu cyfoedion, gan feddu ar sgiliau trosglwyddadwy megis cyfathrebu, sgiliau rhyngbersonol, gwaith tîm, cynrychioli a sgiliau cyfarfod fydd yn helpu i wella cyflogadwyedd a chyfleoedd i fynd ymlaen i addysg bellach. Mae cynrychiolwyr yn rhannu cyfrifoldebau a thasgau, megis creu a gweinyddu tudalen Facebook. Dim ond y dysgwyr ar y cwrs presennol all weld y dudalen. Mae cynrychiolwyr cwrs yn ei ddefnyddio i gyhoeddi adnoddau cwrs, gwybodaeth ychwanegol ac adnoddau y gall dysgwyr eu defnyddio i adolygu neu ddal i fyny, ond hefyd i gyfathrebu â’i gilydd. Ar ddiwedd y cwrs, caiff y dudalen ei dileu neu ei hailenwi a gall dysgwyr benderfynu p’un a ydynt am barhau i’w defnyddio.

Dyma’r hyn a ddywedodd dau gynrychiolydd ar gyrsiau Anna:

Sammy:

Cefais fy newis i fod yn gynrychiolydd cwrs ar ‘Egwyddorion Diogelu ac Amddiffyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ Lefel 2, sy’n cael ei gyflwyno gan Ana Vallejo. Roeddwn wir wedi mwynhau fy mhrofiad o helpu wrth ochr Ana. Cefais gyfle i gyfarfod â phobl newydd a helpu i’w cefnogi ar hyd eu taith. Mae’r sgiliau rydw i wedi’u dysgu a’r cymorth rydw i wedi’i gael wedi bod yn wych.

Martina:

Roeddwn i’n gynrychiolydd cwrs mewn dau ddosbarth oedd yn cael eu cynnal gan Ana Vallejo ac roedd yn brofiad diddorol iawn. Ym mhob dosbarth, aethom ati i dynnu lluniau o’r gwaith roeddem yn ei wneud a’u postio ar ein tudalen Facebook gaeedig i helpu myfyrwyr nad oeddynt yn gallu dod i’r dosbarth. Roedd cynrychiolwyr cwrs hefyd yn cefnogi eraill gyda gwaith cartref, ac roedd modd i ni e-bostio Ana yn gofyn am help ychwanegol os oedd myfyrwyr yn ei chael hi’n anodd.  Roedd un o fy mhrofiadau heb gynrychiolwyr cwrs yn eithaf dryslyd, oherwydd roedd gwahanol bobl yn ceisio arwain ac nid oedd yn gweithio.

Rhannwch y dudalen hon