Amdanom ni

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i bobl dros 16 oed ledled Caerdydd.

Mae’r rhaglen Dysgu am Oes yn cynnig dosbarthiadau celf, crefft, coginio, ieithoedd, sgiliau digidol a mwy.

Os ydych chi’n ddi-waith a ddim yn derbyn addysg na hyfforddiant, neu’n 50 oed a hŷn ac yn economaidd anweithgar, neu os nad oes gennych unrhyw gymwysterau blaenorol, mae’n bosibl y bydd modd i chi fanteisio ar ein cyrsiau Dysgu ar Gyfer Gwaith, sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i gael swydd.

Dogfennau pwysig a gwirfoddoli

Nod learner handbook (PDF) yw rhoi gwybodaeth i chi am ‘Dysgu i Weithio’ Gwasanaeth Dysgu i Oedolion Cyngor Caerdydd, DICE (Cynnwys Anabledd mewn Dysgu Cymunedol) a rhaglenni ‘I Mewn i Waith’.

Mae cymryd rhan yn ein rhaglen Dysgu ar Gyfer Gwaith yn dibynnu bod chi’n darparu data personol. Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y wybodaeth bersonol y bydd yn ei chael.

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data hwn i gyflawni’r dasg gyhoeddus o weinyddu a monitro ei harian. Bydd gwybodaeth arall yn cael ei chadw gan eich darparwr dysgu er mwyn gweinyddu’r rhaglen.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y polisi hwn, cliciwch ar y ddolen isod.

Hysbysiad Prefiatrwydd

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o fagu hyder, helpu’r gymuned, dysgu sgiliau newydd a chadw’n brysur. Gall unrhyw un dros 16 oed wirfoddoli gyda Dysgu i Oedolion mewn dosbarthiadau ar draws ein cwricwlwm. Fel gwirfoddolwr gyda Dysgu i Oedolion, gallwch ddisgwyl y canlynol:

  • Gweithio’n agos gyda thiwtor i ddarparu profiad dysgu positif.
  • Helpu dysgwyr gyda thasgau ymarferol, sgiliau TGCh neu sgiliau llythrennedd neu rifedd.
  • Cefnogi a hybu hyder y dysgwr.
  • Cyflawni tasgau gweinyddol ar ran y tiwtor fel bo’r angen.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gwirfoddolwyr yn gweithio o dan gyfarwyddyd y tiwtor ac yn gaffaeliad mawr iddyn nhw. Ni fydd disgwyl i’n gwirfoddolwyr ddatblygu cynnwys yn y sesiynau dosbarth; yn hytrach, byddan nhw’n helpu’r dysgwyr i wella eu sgiliau neu i ennill cymwysterau. Dyw ein gwirfoddolwyr ddim yn gyfrifol am y grŵp.

Os ydych chi eisoes yn dilyn cwrs gyda Dysgu i Oedolion, gallwch chi wirfoddoli hefyd! Tuag at ddiwedd eich cwrs, mynnwch sgwrs gyda’ch tiwtor am sut y gallwch gyfrannu at eich taith ddysgu trwy fynd ati i wirfoddoli. Cryfhewch eich gwybodaeth newydd a meithrin gwybodaeth rhywun arall ar yr un pryd: Byddwch bob amser yn dysgu rhywbeth newydd pan fyddwch yn dysgu’r hyn a wyddoch.

Os hoffech chi wirfoddoli, e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk gan nodi Gwirfoddoli yn y llinell pwnc. Bydd un o’n Mentoriaid Gwirfoddoli yn cysylltu â chi.

Tystebau Dysgwr

Rhannwch y dudalen hon