Gorffennaf 25, 2019

Photo of Rhys Humphries

Mae Rhys wedi bod yn enghraifft wych o ddysgwr sydd wedi goresgyn problemau iechyd meddwl drwy ei ewyllys a’i ymrwymiad ei hun.

Mae gan Rhys salwch meddwl cronig difrifol iawn sydd wedi gosod nifer o heriau wrth iddo ddychwelyd i ddysgu yn y rhaglen CAAG (Cynhwysiant Anabledd mewn Addysg Gymunedol) a symud i wirfoddol i gyda Hyb Y Llyfrgell Ganolog wedyn.

Dechreuodd gan ymrestru ar gwrs CLAiT CAAG.

Yn ôl Rhys mae’r cwrs wedi ei helpu i wella ei hyder gyda TG a pherfformio’n well yn ddiweddarach yn ei rôl gwirfoddoli. Mae ei hyder wedi gwella gymaint mae wedi symud i gwrs ECDL gyda phrif ffrwd y rhaglen Dysgu i Weithio, oedd yn gynnydd sylweddol i rywun sydd ag anawsterau iechyd meddwl.

Dywedodd Rhys

 “Dechreuais ddysgu gyda CAAG i wella fy sgiliau o ran Technoleg Gwybodaeth ac i fagu hyder ynof fi fy hun. Roeddwn i hefyd am wella fy CV gyda’r bwriad o gael swydd. Rydw i wedi cwrdd â llawer o bobl newydd ar y cyrsiau rydw i wedi mynd arnynt, ac rydw i wedi gwella fy sgiliau cymdeithasol yn ogystal â dysgu llawer am TG. Ers dechrau’r cyrsiau rydw i wedi cwblhau CLAIT gyda CAAG ac wedi symud ymlaen i ECDL gyda’r rhaglen Dysgu i Weithio. Mae wedi bod yn heriol, ond yn werthfawr iawn hefyd.”

Helpodd y cyrsiau i fi wella fy effeithlonrwydd a’m sgiliau yn fy rôl yn gwirfoddoli yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, ar y llawr Digidol. Mae hon yn rôl heriol iawn mewn adran brysur iawn sy’n golygu delio gyda phobl yn aml a all fod yn anodd weithiau, ac mae’r cyrsiau wedi fy helpu i fod yn fwy hyderus wrth ymdrin â’r sefyllfaoedd hyn.

Cyn dechrau ar y cyrsiau hyn a’r gwaith gwirfoddoli doedd dim digon o hyder gennyf i a bu’n anodd chwilio am waith, ond gyda fy mhrofiad yn mynychu cyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned,  mae fy ffydd ynof i fy hun wedi gwella ac rwy’n awyddus nawr i symud ymlaen.  Rwy’n bwriadu nawr fynd i gyrsiau pellach am godio cyfrifiadurol gyda’r nod i ddod o hyd i swydd.”

Rhannwch y dudalen hon